Bezpečnosť svietidiel

Na elektrické spotrebiče, teda aj svietidlá nepriaznivo pôsobí mechanické poškodenie vniknutím cudzích telies a vlhké prostredie. Zabezpečenie svietidla voči rôznym vonkajším podmienkam vyjadruje stupeň ochrany krytom.ip.png

Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)".

Kód tvoria 2 číslice: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Čím vyšie čísla tým vyššia ochrana svietidla. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.

  1. Stupne ochrany krytom

1. číslica - ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

bez ochranyveľkých (≥ 50 mm)malých (≥ 12,5 mm)drobných (≥ 2.5 mm)veľmi drobných (≥ 1 mm)čiastočne prachotesnéprachotesné

2. číslica - odolnosť proti účinkom

bez odolnosti IP00 IP10 IP20 IP30 IP40 IP50 IP60
zvisle padajúcim kvapkám vody IP01 IP11 IP21 IP31 IP41 IP51 IP61
šikmo padajúcim kvapkám pod uhlom do 15° IP02 IP12 IP22 IP32 IP42 IP52 IP62
kropeniu vodou pod uhlom do 60° (dážď) IP03 IP13 IP23 IP33 IP43 IP53 IP63
striekajúcej vode IP04 IP14 IP24 IP34 IP44 IP54 IP64
striekajúcej vode pod tlakom (všetky smery) IP05 IP15 IP25 IP35 IP45 IP55 IP65
intenzívne striekajúcej vode pod tlakom IP06 IP16 IP26 IP36 IP46 IP56 IP66
dočasného ponorenia (do 30 minút) IP07 IP17 IP27 IP37 IP47 IP57 IP67
trvalému ponoreniu IP08 IP18 IP28 IP38 IP48 IP58 IP68

Bežne v domácnostiach nás zaujíma ochrana svietidiel ktoré sú umiestnené vo vonkajšom prostredí a v blízkosti zdrojov vody ako je kúpeľňa, práčovňa a pod.

Stupeň ochrany krytom . záhradaStupeň ochrany krytom -  kúpeľňaStupeň ochrany krytom - okolie domu

  1. Trieda ochrany

Bezpečnosť osôb pred zásahom elektrickým prúdom vyjadruje trieda ochrany. Podľa spôsobu zaistenia ochrany sa rozoznávajú triedy ochrany svietidiel podľa nasledovnej tabuľky:

Trieda ochranyZnačka na EZPrincíp ochranyPoznámka
0 Trieda ochran 0 - schéma Svietidlo nemá žiadne ochranné prostriedky na pripojenie ochranného vodiča. U nás je používanie takýchto spotrebičov zakázané.
I

1)
Trieda ochrany I - značka

Trieda ochran I - schéma Spojenie neživých častí svietidla s ochranným vodičom. Ochrana pred nepriamym dotykom je zaistená samočinným odpojením napájania.
II

2)Trieda ochrany II - značka

Trieda ochran II - schéma Dvojitá alebo zosilnená izolácia svietidla. Neživé časti sa nespájajú s ochranným vodičom, ochrana je zaistená konštrukciou (izoláciou) svietidla.
III

2)Trieda ochrany III - značka

Trieda ochran III - schéma Pripojenie svietidla na zdroj malého bezpečného napätia ( 50V). Zásuvka musí byť nezámenná. Ochrana je zaistená hodnotou bezpečného napätia.

1) Značka sa umiestni na neodnímateľnej neživej časti svietidla, pri svorke určenej na pripojenie ochranného vodiča.
2) Značky sa umiestnia na povrch svietidla, napr. na typový štítok.