Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho (napr. montáž spínača, prípojného káblu na svietidlo, špeciálna povrchová úprava a pod.).
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v ustanovení čl. 1.1 alebo o iný prípad keď nie je možné od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru odstúpiť, môže v zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o podomovom a zásielkovom predaji kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.  Ak predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuje kupujúci predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Ing. Ladislav Mojš, Železničiarska 23, 940 59 Nové Zámky, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@svietidla.pro. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou obchodných podmienok a môže sa stiahnuť z webového rozhrania predávajúceho alebo kliknutím na hore uvedený odkaz.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. Ak má kupujúci ohľadom odstúpenia od zmluvy akékoľvek dotazy, tak sa môže informovať na telefónnom č. 0902 914 120, alebo e-mailom na adresu obchod@svietidla.pro.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.2. obchodných podmienok vráti predávajúci  peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Z organizačných dôvodov nie je možné prijímať vrátený tovar kupujúcim zaslaný na dobierku. Takáto zásielka bude predávajúcim vrátená späť kupujúcemu.
 8. Nárok na úhradu škody ktoré vzniknú na tovare je predávajúci oprávnený jednostranné započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, prednostne bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 10. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 11. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 12. Nárok na úhradu škody ktorá vznikla na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.