Obchodné podmienky

1.  Všeobecné ustanovenia

1.1.    Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje Ing. Ladislav Mojš, Šoltésovej 16, 940 59 Nové Zámky, IČO 30 390 478, zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 404-2996 (ďalej len ako „predávajúci“).

1.2.    Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Vaše svietidlá z webu!. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti  alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvoreným medzi predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.3.    Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.svietidla.pro, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky. Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo ďalšie kontakty uvedené v päte stránok.

1.4.    Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5.    Súčasťou obchodných podmienok sú aj ďalšie dokumenty uvedené na našich stránkach a to Poučenie o odstúpení od zmluvy, Ochrana osobných údajov, Reklamačný poriadok a pod. Taktiež sem patria prípadné upozornenia pri prístupe k jednotlivým položkám a službám.

1.6.    Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.  Užívateľský účet

2.1.    Na základe registrácie na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Webové  rozhranie internetového obchodu Vaše svietidlá z webu! umožňuje nákup bez registrácie, kde môže kupujúci vykonávať objednávanie priamo z webového rozhrania.

2.2.    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do svojho užívateľského účtu.

2.4.    Predávajúci môže zrušiť účet užívateľa najmä v prípade keď užívateľ nevyužíva svoj účet dlhšie ako 3 roky, alebo v prípade že kupujúci vážne porušil svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

2.5.    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť nepretržite dostupný, napr. pre nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, alebo nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.    Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, ukazovatele opotrebenia, trvanlivosti a výkonu uvádzané v katalógoch výrobcov, ako aj na webovom rozhraní obchodu sú približnými údajmi, ktoré majú výlučne názorný charakter a nezaväzujú predávajúceho žiadnym spôsobom. Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2.    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek, nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru  a nákladov na vrátenie tovaru ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za špeciálnych individuálnych podmienok.

3.3.     Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, ak je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.    Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje:

3.4.1.informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar - tovar ktorý vloží kupujúci do nákupného košíka webového rozhrania obchodu).

3.4.2.informácie o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru.

3.4.3.informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka“).

3.5.    Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci uviedol a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby ktoré vznikli pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdenie objednávky“.

3.6.    Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po obdŕžaní objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej iba ako „elektronická adresa kupujúceho).

3.7.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).

3.8.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.9.      Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a ich náležitostí.

3.10.   Kupujúci súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

3.11.   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je platný aj podpísaním zmluvy oboma stranami, alebo prevzatím objednaného tovaru. Objednávku môže kupujúci odoslať okrem webového rozhrania obchodu aj :

3.11.1.   e-mailom na adresu obchod@svietidla.pro

3.11.2.   telefonicky na číslo 0902 914 120

3.12.     Ak sa niektoré z prehlásení kupujúceho alebo predávajúceho ukáže nepravdivým alebo neúplným, následky s tým spojené znáša ten, ktorého sa nepravdivosť alebo neúplnosť týka. Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, ukazovatele opotrebenia, trvanlivosti a výkonu uvádzané v katalógoch výrobcov, ako aj na internetovej stránke sú približnými údajmi, ktoré majú výlučne názorný charakter a nezaväzujú prevádzkovateľa žiadnym spôsobom.

3.13.     Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

4. Ceny a platby

4.1.    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy  môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu jedným z týchto spôsobov:

4.1.1.v hotovosti pri osobnom odbere na výdajných miestach na adrese Železničiarska 23, 940 66 Nové Zámky alebo Cintorínska 31, 942 01 Šurany;

4.1.2.v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru na mieste určenom v objednávke;

4.1.3.bezhotovostne platobnou kartou;

4.1.4.bezhotovostne pomocou bankového systému Paypal, Skrill, GoPay;

4.1.5.zálohovou faktúrou splatnou pred odoslaním tovaru

4.1.6.faktúrou iba za podmienok dohodnutých zmluvou pri opakovaných dodávkach

4.2.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy. Ak to nie je uvedené výslovne inakšie, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.     Predávajúci obvykle nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.

4.4.    V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatená on-line v deň vytvorenia objednávky. V prípade platby faktúrou je splatnosť kúpnej ceny 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.    V prípade bezhotovostnej platby a platby na faktúru je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade zálohovej faktúry podľa bodu 4.1.5 obchodných podmienok si predávajúci  vyhradzuje právo neodoslať tovar kupujúcemu, kým táto podmienka nie je splnená.

4.6.    Predávajúci je oprávnený najmä v prípade že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa čl. 3.6 obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7.    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.    Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je to stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví  predávajúci  ohľadne platieb prevedených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.  Odstúpenie od zmluvy

5.1.    Kupujúci má právo zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o podomovom a zásielkovom predaji odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní od doručenia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (virtuálny tovar).

5.2.      Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuje kupujúci predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Ing. Ladislav Mojš, Železničiarska 23, 940 59 Nové Zámky, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@svietidla.pro. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou obchodných podmienok a môže sa stiahnuť z webového rozhrania predávajúceho alebo kliknutím na hore uvedený odkaz.

5.3.      Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odstúpením kupujúceho od zmluvy sú upravené v „Poučení o práve na odstúpenie od zmluvy“, ktoré je prílohou týchto obchodných podmienok.

6.  Preprava a dodávka tovaru

6.1.    V prípade že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.    V prípade že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar dodať opakovane alebo inakším spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať množstvo a neporušenosť zásielky na základe dodacieho dokladu (objednávka, dodací list alebo faktúra). a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5.    V prípadoch väčšieho množstva krehkého tovaru, alebo krehkého tovaru vysokej hodnoty si predávajúci vyhradzuje právo zabezpečiť dopravu na miesto určenia kupujúcim vlastnými prostriedkami.

7.  Zodpovednosť za chyby predanej veci

7.1.    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za chyby predanej veci sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §  596 až § 600 a § 619 až § 627 zákona).

7.2.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä, že v dobe keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.tovar má vlastnosti na ktorej sa strany dohodli, ak dohoda chýba má také vlastnosti ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo kupujúci s ohľadom na povahu tovaru očakával;

7.2.2.tovar sa hodí k účelu ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa;

7.2.3.tovar je v zodpovedajúcom množstve, rozmerov alebo hmotnosti;

7.2.4.tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.    Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za chyby, ktoré sa vyskytli v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia.

7.4.    Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, ktorých životnosť sa udáva v hodinách (svetelné zdroje), musia sa uplatniť najneskôr v deň pred uplynutím tejto životnosti [podľa vzorca (životnosť v hod./24)-1]; inak práva zaniknú.

7.5.      Práva za chyby predanej veci uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Cintorínska 31, 942 01 Šurany. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6.      Práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby predanej veci sú upravené v reklamačnom poriadku ktorý je prístupný na stránkach webového rozhrania predávajúceho a je prílohou týchto obchodných podmienok.

8.  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.    Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením kúpnej ceny tovaru.

8.2.    Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@svietidla.pro. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3.    Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov . Dozor na oblasťou ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dodržiavanie zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.  Ochrana osobných údajov

9.1.    Informácie o kupujúcich predávajúci spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

9.2.    Podmienky spracúvania osobných údajov predávajúcim  sú špecifikované v sekcii ochrana osobných údajov ktorý je prístupný na stránkach webového rozhrania predávajúceho a je prílohou týchto obchodných podmienok.

10.  Zasielanie obchodných informácií a ukladanie cookies

10.1.   Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo s podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, súhlasí ďalej so zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2.   Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy plniť bez ukladania tzv. cookies na počítač, je kupujúci oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať a ukladanie týchto súborov hocikedy vymazať a zakázať vo svojom prehliadači.

11.  Záverečné ustanovenia

11.1.   Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú že tento vzťah sa bude riadiť zákonmi Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov.

11.2.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3.   Prílohu týchto obchodných podmienok tvorí reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov, poučenie o odstúpení kupujúceho od zmluvy a formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.