Ochrana osobných údajov

1.     Všeobecné ustanovenia

1.1.    Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je zabezpečená na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)..

1.2.    Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje Ing. Ladislav Mojš, Šoltésovej 16, 940 59 Nové Zámky, IČO 30 390 478, zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 404-2996 (ďalej len ako „predávajúci“).

1.3.    Predávajúci spracováva a uchováva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb, k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami, vedenia vernostného programu pre zákazníkov a realizáciu marketingových aktivít po dobu vyžadovanú podľa osobitných predpisov.

2.     Účel spracovania osobných údajov

2.1.    Pre objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.svietidla.pro,

2.2.     potvrdenie objednávky,

2.3.    uzatvorenie kúpnej zmluvy,

2.4.    vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

2.5.    dodanie objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,

2.6.    evidencia kupujúcich na administratívne účely,

2.7.    evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,

2.8.    odmeňovanie vernosti zákazníkov,

2.9.    marketingové aktivity,

2.10.   informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

3.     Rozsah evidencie osobných údajov

3.1.    Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúcich v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté predávajúcemu na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.2.    Predávajúci vedie evidenciu u registrovaných kupujúcich nasledovné osobné údaje:

3.2.1.  titul

3.2.2.  meno a priezvisko

3.2.3.  fakturačná, prípadne dodacie adresy

3.2.4.  dátum narodenia

3.2.5.  kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mail

3.2.6.  údaje o objednanom tovare

3.2.7.  bankové spojenie

3.2.8.  pri právnických osobách IČO, IČ DPH

3.3.    Pri nákupe bez registrácie uchováva predávajúce o kupujúcom nasledovné údaje:

3.3.1.   titul

3.3.2.   meno a priezvisko

3.3.3.  dodacia adresa

3.3.4.  kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mail

3.3.5.  údaje o objednanom tovare

3.4.    Pri nákupe bez registrácie sú údaje o nákupe a dodacej adrese kupujúcich pravidelne odstránené po uplynutí záručnej doby.

3.5.    V prípade ak predávajúci bude spracovávať aj iné osobné údaje kupujúcich, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 3.2., týchto podmienok spracúvania osobných údajov, eviduje ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4.     Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

4.1.    Predávajúci získava osobné údaje od kupujúcich bez súhlasu kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

4.2.    Kupujúci potvrdzuje že poskytuje tieto osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.

4.3.    Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (Slovenská pošta, kuriérske služby)  za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo na základe všeobecných záväzných predpisov.

4.4.    Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.5.    Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely vernostného programu a na marketingové účely iba so súhlasom kupujúceho v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.svietidla.pro.

4.6.    Kupujúci dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

4.7.    Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5.     Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

5.1.    Predávajúci poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.svietidla.pro tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

5.2.    V súlade s uvedeným poskytuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslo,  a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje dodanie zásielky s objednávkou  kupujúcemu.

5.3.    Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom kupujúceho  na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

5.4.    Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúcich sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 

5.5.    Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6.     Poučenie o právach kupujúceho

6.1.    Kupujúci je oprávnený na základe písomnej žiadosti vyžadovať od predávajúceho:

6.1.1.  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

6.1.2.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

6.1.3.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

6.1.4.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6.1.5.  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6.1.6.  likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

6.1.7.   likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6.1.8.  blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.2.      Právo kupujúceho podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená jeho ochrana, alebo práva a slobody iných osôb.

6.3.      Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

6.3.1.   spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

6.3.2.   využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku,

6.3.3.   poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

6.4.      Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do svojich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené

6.5.      Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

6.6.    Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

6.7.    Ak kupujúci uplatní svoje právo

6.7.1.  písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

6.7.2.  osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať kupujúcemu,

6.7.3.  u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

6.8.      Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6.9.      Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

6.10.    Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

6.11.     Kupujúci je povinný uvádzať iba pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

7.     Zodpovednosť predávajúceho

7.1.    Predávajúci nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

7.2.    Zodpovednosť predávajúceho za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.