Reklamačný poriadok

1.     Všeobecné ustanovenia

1.1.    Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

1.2.    „Predávajúci“ je Ing. Ladislav Mojš, Šoltésovej 16, 940 59 Nové Zámky, IČO 30390478, zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 404-2996.

1.3.    „Kupujúci“ je:

1.3.1.  spotrebiteľ  - osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.3.2.  fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

1.4.    Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi podnikateľmi upravuje Obchodný zákonník.

2.     Podmienky záruky

2.1.    Uplatniť svoju reklamáciu môže kupujúci, ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytne počas záručnej doby na tovare materiálová, konštrukčná chyba výrobcu alebo chyba spôsobená prevádzkovateľom.

2.2.    Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecných ustanovení, odsek 1.3, bod 1.3.1, sa riadi platnými ustanoveniami zákona a trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.3.    Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecných ustanovení, odsek 1.3, bod 1.3.1, trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.4.    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

2.5.    Nahlásenie reklamácie musí obsahovať opis odhalených chýb, označenie toho, kto výrobok predal, ako aj údaje nadobúdateľa výrobku. K nahláseniu reklamácie musí byť priložený doklad o predaji v podobe pokladničného dokladu alebo faktúry v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré potvrdia dátum kúpy reklamovaného tovaru ako aj údaje predávajúceho.

2.6.    Zásielku, ktorá sa na prvý pohľad vyzerá ako poškodená - porušený obal, odporúčame neprebrať! Ak je tovar kupujúcemu pri preprave tovaru tretími osobami (pošta, prepravná alebo zásielková služba a pod.) v poškodenom prepravnom obale, alebo v nesprávnom množstve, je oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

2.7.    Reklamácie množstva a porušenosti zásielky pri preprave tovaru tretími osobami (pošta, prepravná alebo zásielková služba a pod.) odporúčame riešiť priamo s vodičom, resp. kuriérom pri preberaní zásielky, poznámkou na dodacom liste alebo spísaním škodového protokolu s podpisom vodiča alebo kuriéra.

2.8.    Ak je tovar prepravovaný tretími osobami (pošta, prepravná alebo zásielková služba a pod.)  napriek neporušenému obalu poškodený, je potrebné o tom informovať čo najskôr prepravnú spoločnosť alebo predávajúceho v závislosti od vybratého druhu prepravy (najneskoršie v nasledujúci pracovný deň od doručenia - Pošta alebo do 24 hod od doručenia - ostatné prepravné spoločnosti). V prípade, že kupujúci nenahlási reklamáciu v hore uvedených termínoch, stráca nárok na reklamáciu.

2.9.    V prípade, že reklamovaný tovar odošle kupujúci predávajúcemu tretími osobami (pošta, prepravná alebo zásielková služba a pod.), je spotrebiteľ povinný tento vhodným obalom zabezpečiť proti ďalšiemu poškodeniu, najvhodnejšie do pôvodného obalu pri prevzatí. Pri odoslaní reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérom odporúčame tovar poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

3.     Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru

3.1.    Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ  - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ  - kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi  - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2.    Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ -kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má spotrebiteľ -kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.3.    Vyberateľné svetelné zdroje (žiarovky) dodávané so svietidlami výnimkou integrovaných LED svetlených zdrojov, nie sú tovarom a nie sú zahrnuté do ceny svietidla, slúžia iba na doplnenie ich vzhľadu. Nie sú uvádzané na trh ako elektrospotrebiče preto nie je na ne poskytovaná záruka.

3.4.    V zvláštnych prípadoch, odôvodnených napríklad predĺženým časom čakania na dodávku výrobku, ktorý má byť vymenený za nový alebo na náhradné diely, sa čas realizácie reklamácie môže predĺžiť až do lehoty 3 mesiacov. Ak predávajúci nemôže opraviť chybný výrobok alebo ak nie je možná výmena za nový, predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť hodnotu chybného výrobku vydaním primeraného dokladu kupujúcemu a tiež vráti sumu, ktorú kupujúci za výrobok zaplatil.

3.5.    Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 623 občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

4.     Vybavenie reklamácie

4.1.    Reklamácia sa uplatňuje osobne na ktoromkoľvek výdajnom mieste, prípadne poštou na adrese: Ing. Ladislav Mojš, Železničiarska 23, 940 66 Nové Zámky

4.2.    Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.3.    Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4.4.    Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodatočné náklady, ktoré sa vyskytli v dôsledku výskytu chyby výrobku (napríklad montáž alebo demontáž ) a obmedzuje svoju zodpovednosť na samotný výrobok.

4.5.    Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade škôd spôsobených neodbornou montážou, nevhodným používaním alebo skladovaním výrobku kupujúcim, ako ani za chyb, spôsobené tretími osobami.

4.6.    Ak zo strany zákazníka existujú akékoľvek nevyrovnané dlžné platby patriace predávajúcemu  z titulu dodávky výrobkov alebo akýchkoľvek iných dôvodov, má právo pozdržať voči zákazníkovi realizáciu jeho reklamácie do času zaplatenia nevyrovnaných platieb.

5.     Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pomocou subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.     Záverečné ustanovenia

6.1.    V prípade akejkoľvek reklamácie kupujúci najprv informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie telefonicky, e-mailom, osobne alebo listom a dohodne sa sním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

6.2.    Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.